top

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu https://www.8a-shop.lt yra interneto svetainė, kurią valdo:

"Snap Outdoor Sp. z o.o." , kurios registruota buveinė yra Glivicuose 44-141, ul. Bojkowska 92C (Panattoni Park Gliwice III / 4 pastatas), įrašyta į Glivicų apylinkės teismo X komercinio skyriaus vedamą Verslininkų registrą KRS numeriu (Nacionalinio teismo registro Nr.) 0000385760, NIP numeriu (Mokesčių mokėtojo kodas): 648-275-38-00, REGON numeris (Nacionalinis verslo registras Nr:) 241948347, BDO numeris (atliekų duomenų bazės Nr.): 000002883, įstatinis kapitalas - 18 805 000,00 PLN.

El. pašto adresas: [email protected]
Telefon: +48 32 706 14 10

1 skirsnis
Žodynėlis

Šiose Taisyklėse taikomos šios apibrėžtys:

 1. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ - internetinė parduotuvė 8a-shop.lt, veikianti adresu https://www.8a-shop.lt.
 2. TAISYKLĖS - tai šios Internetinės parduotuvės sąlygos ir nuostatos.
 3. PIRKĖJAS - vartotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (1) str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 20 d. t. y. fizinis asmuo, kuris, sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Internetinėje parduotuvėje, veikia vartojimo tikslais, tai yra ne savo verslo, prekybos, amato ar profesijos tikslais. Pirkėjas taip pat yra paslaugų gavėjas.
 4. PARDAVĖJAS - verslininkas, valdantis internetinę parduotuvę, kuriai taikomos šios Taisyklės, t. y. Snap Outdoor Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Glivicuose 44-141, ul. Bojkowska 92c, įrašyta į Glivicų apylinkės teismo X komercinio skyriaus vedamą Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą, KRS numeris (Nacionalinio teismų registro numeris) Nr. 0000385760,) NIP numeris (Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris) Nr.: 648-275-38-00, REGON numeris (Nacionalinis verslo registras) Nr.: 241948347, BDO numeris (atliekų duomenų bazės numeris) Nr.: 000002883, įstatinis kapitalas - 18 805 000,00 PLN. Sąvoka „pardavėjas“ taip pat reiškia paslaugų teikėją pagal Lietuvos Respulbikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 9 d.
 5. PREKĖS - visos materialiosios kilnojamosios prekės, siūlomos parduoti Internetinėje parduotuvėje.
 6. UŽSAKYMAS - Pirkėjo valios pareiškimas, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiame pareiškime turėtų būti nurodytas prekių pobūdis ir skaičius.
 7. PIRKINIŲ KREPŠELIS - IT funkcionalumas, esantis Pardavėjo interneto svetainėje www.8a-shop.lt, kurio pagalba galima pateikti užsakymą. Naudodamasis Pirkinių krepšeliu Pirkėjas nurodo prekes ir jų kiekius, apskaičiuoja bendrą užsakymo vertę ir pristatymo išlaidas.
 8. PARDAVIMO SUTARTIS - civilinės teisės sutartis, pagal kurią Pardavėjas - verslininkas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekes ir pristatyti jam prekę, o Pirkėjas įsipareigoja atsiimti prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui.
 9. NUOTOLINĖ SUTARTIS - bet kokia sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo (verslininko) ir Pirkėjo pagal organizuotą nuotolinės prekybos sistemą, šalims tuo pačiu metu fiziškai nedalyvaujant, išimtinai naudojant vieną ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių iki sutarties sudarymo momento imtinai.
 10. PATVARIOJI LAIKMENA – laikmena (popierius, CD/DVD, atmintinė, atminties kortelė, kietasis diskas ir t. t.) arba priemonė (elektroninis paštas - el. paštas, SMS/MMS ir t. t.), leidžianti Pirkėjui arba Pardavėjui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją tokiu būdu, kad ateityje būtų galima su ja susipažinti informacijos paskirčiai reikšmingą laikotarpį ir, kad būtų galima atkurti saugomą informaciją nepakitusią. Patvarioji laikmena leidžia atgaminti saugomą informaciją nepakitusią, t. y. be informacijos kūrėjo įsikišimo. Interneto svetainė nėra Patvarioji laikmena.
 11. SKAITMENINIS TURINYS - skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys.
 12. ELEKTRONINĖ PASLAUGA - paslauga, kurią elektroninėmis priemonėmis (šalims nedalyvaujant tuo pačiu metu) teikia paslaugos teikėjas, perduodamas duomenis pagal atskirą paslaugos gavėjo prašymą, perduodamus ir gaunamus elektroninio apdorojimo, įskaitant skaitmeninį suspaudimą, ir duomenų saugojimo prietaisais, kurie visi perduodami, perduodami ir gaunami informacinių ryšių technologijų tinklu.
 13. PASLAUGŲ GAVĖJAS - fizinis asmuo, kuris naudojasi Pardavėjo, veikiančio kaip paslaugų teikėjas, elektroninėmis priemonėmis teikiama paslauga. Paslaugos gavėjas taip pat gali būti Pirkėjas.
 14. ADRESATAS - subjektas, kurį gavėjas nurodė kaip įgaliotą atsiimti siuntą.
 15. DOVANŲ KORTELĖ - elektroninis įvairios paskirties čekis su unikaliu aktyvavimo kodu, kurį jo turėtojui išduoda Internetinė parduotuvė ir kuris suteikia teisę kiekvienam čekio turėtojui jį panaudoti Internetinėje parduotuvėje.
 16. KOMERCINĖ GARANTIJA - savanoriškas gamintojo įsipareigojimas, prisiimtas remiantis garantijos pareiškimu, kuriame nurodomi jo įsipareigojimai ir Pirkėjo teisės, jei prekės neatitinka šiame pareiškime nurodytų savybių. Garantija yra teisinis pagrindas reikalauti iš garanto atsakomybės už nekokybiškas prekes.
 17. GARANTIJA - tvarka, pagal kurią Pirkėjas reiškia pretenzijas Pardavėjui (verslininkui) dėl atsakomybės, susijusios su paaiškėjusiu fiziniu (neatitikimu sutarčiai) ar teisiniu įsigytų prekių defektu, nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatose.
 18. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVLINIS KODEKSAS – 2000 m. liepos 18 d. įstatymas (paskelbtas „Valstybės žiniose“ 2000 m. rugsėjo 9 d., su pakeitimais ir papildymais).

2 skirsnis
Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sąlygos

 1. Šios Taisyklės nustato bendrovės Snap Outdoor Sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Glivicuose, nuotolinio Prekių pardavimo principus, taip pat Paslaugų gavėjų naudojimąsi Internetine parduotuve ir elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis.
 2. Šis Taisyklių skyrius yra ir Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis taisyklės.
 3. Internetinė parduotuvė informaciją apie savo pasiūlymus skelbia https://www.8a-shop.lt svetainėje ir elektroniniu būdu teikia šias paslaugas:
  • Internetinės parduotuvės duomenų bazę įtrauktų Prekių pirkimas naudojantis Pirkinių krepšeliu,
  • galimybė užregistruoti kliento paskyrą ir įtraukti produktus į vadinamąjį „Mano norų sąrašą“,
  • į Internetinės parduotuvės duomenų bazę įtrauktų Prekių apžvalgų skelbimas pagal šių Taisyklių 9 skyriuje nurodytas sąlygas,
  • galimybė prenumeruoti naujienlaiškį su komercine informacija.
 4. Galimybė naudojimosi Pardavėjo elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis priklauso nuo to, ar laikomasi minimalių techninių reikalavimų, pvz.:
  • "Internet Explorer" 7.0 arba naujesnės versijos naudojimas, su įjungtais "ActiveX", "JavaScript" ir slapukais, arba
  • "Mozilla Firefox" 3.0 arba naujesnės versijos naudojimas, su įjungtais slapukais, "Java" ir "JavaScript" programėlėmis,
  • 1024×768 arba didesnės raiškos ekrano naudojimas.
 5. Pardavėjas naudoja slapukus informacijai, susijusiai su Paslaugų gavėjo naudojimusi Internetine parduotuve, rinkti, kad galėtų palaikyti Paslaugų gavėjo prisijungimo sesiją ir atlikti Internetinės parduotuvės puslapių peržiūrų statistiką.
 6. Paslaugų gavėjas gali bet kada ištrinti arba blokuoti slapukus naudodamasis savo interneto naršyklėje esančiomis parinktimis. Išsami informacija apie informacijos saugojimo ir prieigos prie jos Paslaugų gavėjo įrenginiuose principus pateikiama slapukų politikoje, kurią galima rasti adresu https://8a-shop.lt/slapuku-politika.
 7. Paslaugų teikimo elektroniniu būdu sutartis sudaroma Paslaugų gavėjui užpildžius ir patvirtinus atitinkamą formą (registracijos / išsiuntimo / atsiliepimų / naujienlaiškio formą) Parduotuvės interneto svetainėje.
 8. Sutartis visada sudaroma neribotam laikui ir gali būti nutraukta bet kurios iš šalių bet kuriuo metu ir be priežasties, jei išsaugomos kitos šalies teisės, įgytos iki minėtos sutarties nutraukimo, ir laikomasi Taisyklių 2 skirsnio 9 dalies nuostatų.
 9. Paslaugų gavėjas, Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje užregistravęs kliento paskyrą, nutraukia Paslaugų teikimo elektroniniu būdu sutartį, prašydamas ištrinti savo paskyrą. Paslaugų gavėjas nutraukia Paslaugų teikimo elektroniniu būdu sutartį, susijusią su naujienlaiškio prenumerata, nurodydamas Pardavėjui el. pašto adresą, su kuriuo susijusi prenumerata, ir prašydamas jį išbraukti iš prenumeratorių sąrašo. Pardavėjas nedelsdamas pašalina registruotą Kliento paskyrą ir (arba) el. pašto adresą iš prenumeratorių sąrašo.

3 skyrius
Pardavimo sąlygos

  1. Visos Internetinėje parduotuvėje esančių Prekių kainos nurodomos Eurais (€), į jas įskaičiuoti visi mokesčiai, tokie kaip PVM ir muitai.
  2. Į Prekių kainas Internetinėje parduotuvėje neįskaičiuotos siuntimo išlaidos.
  3. Tais atvejais, kai galima įsigyti skirtingų tipų (pvz., dydžio, talpos, ilgio, apdailos ir pan.) Prekes, kainos gali skirtis, priklausomai nuo nurodyto Prekės tipo. Tokiu atveju iki Prekės įtraukimo į Pirkinių krepšelį tiksliai nurodomos konkretaus tipo Prekių kainos. Už pasirinktas Prekes mokėtinas kainas galima pamatyti po to, kai Prekė įdedama į Pirkinių krepšelį.
  4. Pirkinių krepšelyje Pirkėjas pasirenka Prekių pristatymo formą ir mokėjimo formą. Informacija apie bendrą Užsakymo vertę pateikiama po minėtų pasirinkimų ir apima visus papildomus mokesčius už transportavimo, pristatymo ar pašto paslaugas arba bet kokias kitas išlaidas.
  5. Internetinė parduotuvė pasilieka teisę keisti tiek Pardavėjo siūlomų Prekių kainas, tiek mokesčių už prekių pristatymą Pirkėjui ar Adresatui dydį. Bet kokie pakeitimai neturi įtakos asmenų, pateikusių Užsakymus arba sudariusių Pardavimo sutartį iki minėtų kainų pakeitimų, teisėms.
  6. Kad Pardavimo sutartis galiotų ir būtų sudaryta, būtina:
   • pateikti užsakymą internetu, t. y. Internetinėje parduotuvėje, suformuoti Pirkinių krepšelį;
   • patvirtinti, kad Pirkėjas žino, jog Užsakymo pateikimas įpareigoja atlikti mokėjimą, paspaudžiant mygtuką (aktyvavimo nuorodą) „Pateikti užsakymą“ paskutiniame Pirkinių krepšelio žingsnyje.
  7. Kilus abejonių, sutartis laikoma sudaryta tuo momentu, kai asmuo, pateikęs ofertą, gauna akcepto pareiškimą, o jei nereikalaujama, kad asmuo, pateikęs ofertą, gautų akcepto pareiškimą, - tuo momentu, kai kita šalis prisijungia prie sutarties vykdymo. Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu, kuriame pateikia aiškų ir nedviprasmišką pranešimą su informacija apie pateiktą Užsakymą, įskaitant:
   • pagrindines Prekių charakteristikas tiek, kiek tai tinka jų tipui,
   • bendra kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, bet kokie papildomi mokesčiai už transportavimą, pristatymą ar pašto paslaugas.
  8. Pirkėjas gali pateikti Užsakymą kaip neregistruotas Pirkėjas arba kaip registruotas Pirkėjas, susikūręs kliento paskyrą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija iš Prekių siuntimo formos, kuri bus išsaugota, kad ateityje jos nereikėtų įvesti iš naujo. Užregistravus kliento paskyrą, Paslaugų gavėjas taip pat gali:
   • galimybę sekti siuntą internetu,
   • peržiūrėti Užsakymų istoriją,
   • galimybę naudotis funkcionalumu „Mano norų sąrašas‘.
  9. Norint užregistruoti kliento paskyrą, reikia užpildyti formą, kurią galima rasti adresu https://8a-shop.lt/customer/account/create/. Registruotas naudotojas gali bet kada pakeisti paskyroje saugomus duomenis arba juos visam laikui ištrinti.
  10. Pirkėjas gali pateikti Užsakymą telefonu, o tai reiškia, kad Internetinėje parduotuvėje jam automatiškai sukuriama kliento paskyra. Atitinkamai taikomas šio skyriaus 9 punkto antrasis sakinys.
  11. Pristačius prekes, Pardavėjas pirkėjui pateikia sąskaitą faktūrą elektronine forma. Pirkėjo pageidavimu, pardavėjas išrašo popierinę sąskaitą faktūrą. Norėdamas gauti sąskaitą faktūrą popierine forma, Pirkėjas visada turėtų siųsti el. laišką adresu: [email protected].
  12. Sąskaita faktūra elektronine forma siunčiama el. pašto adresu, kurį Pirkėjas nurodo registracijos metu arba pateikdamas užsakymą be registracijos. Jei Pirkėjas nori pakeisti elektroninių sąskaitų faktūrų gavimo adresą, jis visada turėtų siųsti el: [email protected].
  13. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo pateiktų sąskaitos faktūros duomenų teisingumą. 
  14. Pristatymo metu Pardavėjas pristato Prekes, fiziškai jas perduodamas Pirkėjui, be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pardavimo sutarties sudarymo. Pardavimo sutarties įvykdymo vieta bus adresas, kurį Pirkėjas nurodė kaip užsakytų Prekių pristatymo adresą.
  15. Numatomas siuntinio su užsakytomis Prekėmis išsiuntimo laikas:
   • nuo 2 iki 4 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo momento, kai Pirkėjas kaip mokėjimo formą nurodė grynuosius pinigus,
   • nuo 2 iki 4 darbo dienų nuo Užsakymo apmokėjimo gavimo, kai Pirkėjas kaip apmokėjimo formą nurodė išankstinį mokėjimą į banko sąskaitą.

Numatomas Prekių pristatymo laikas bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 13 dalyje numatytas laikotarpis.

 1. 13 ir 14 dalys netaikomos Pardavimo sutartims, kai pristatymo terminas yra kritinis dėl bet kokių su sutarties sudarymu susijusių aplinkybių arba kai Pirkėjas prieš sudarant sutartį informuoja Pardavėją, kad pristatymas iki tam tikros datos arba tam tikrą datą yra labai svarbus. Pardavėjas turi teisę atsisakyti vykdyti sutartį, jei Prekių pristatymas iki Pirkėjo nurodyto termino yra neįmanomas. Tokiais atvejais, jei Pardavėjas atsisako pristatyti Prekes arba nepristato Prekių per laikotarpį, dėl kurio su Pirkėju susitarta pagal 13 punktą, Pirkėjas turi teisę nedelsiant nutraukti sutartį.
 2. Nutraukus sutartį, Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties nutraukimo grąžins bet kokią pagal sutarties sąlygas Pirkėjo Pardavėjui sumokėtą sumą.

4 skyrius
Mokėjimų forma ir terminai

 1. Pirkėjas gali pasirinkti mokėjimo už užsakytas Prekes būdą. Galimi šie variantai:
  • mokėjimas per Payu S.A. mokėjimo sistemos operatorių, kurio registruota buveinė yra Poznanėje, 60-166, ul. Grunwaldzka 186, įtraukta į Nacionalinio teismo registro, kurį tvarko Poznanės apylinkės teismas - Nowe Miasto ir Wilda, Poznanė, 8-asis komercinis skyrius, Verslininkų registrą, KRS numeris 0000274399, NIP numeris: 779-23-08-495, REGON numeris: 300523444, įstatinio kapitalo dydis 7 789 000,00 PLN (visiškai apmokėtas).
  • grynaisiais pinigais pristatant prekes, kai mokėtiną sumą kurjeris surenka prekių pristatymo metu.
  • su Internetinėje parduotuvėje įsigyta arba iš trečiosios šalies gauta Dovanų kortele. Naudojimosi Dovanų kortelėmis taisyklės išdėstytos šių Taisyklių ir sąlygų 1 priede.
 2. Visos priimtinos mokėjimo priemonės yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytos Užsakymo proceso pradžioje (pirkinių krepšelyje).
 3. Pirkėjas privalo sumokėti už pateiktą užsakymą:
  • per 96 valandas nuo užsakymo pateikimo, jei pasirinktas mokėjimas tradiciniu banko pavedimu arba dovanų kortele.
  • per 36 valandas nuo užsakymo pateikimo, jei pasirinksite "PayU" greitąjį mokėjimą.
  • gavus užsakymą, jei pasirenkamas mokėjimas pristatymo metu.
  Jei nesilaikoma aukščiau nurodytų terminų, užsakymas gali būti atšauktas.

5 skyrius
Pristatymo forma

 1. Užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjui jo pasirinkimu:
  • per LP EXPRESS;
  • per Venipak.
 2. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tik Pirkėjo patvirtintame užsakyme nurodytu adresu, išskyrus Kuršių Neriją, į kurią Prekės nepristatomos.

6 skirsnis
Prekių pristatymo išlaidos

 1. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas pagal Sąlygų 6 skirsnio 2 dalyje nurodytus kainoraščius. Kai bendra Pirkėjo užsakytų Prekių kaina viršija toliau nurodytuose kainynuose (Pristatymo išlaidos - NEMOKAMAI!) nurodytas sumas, Pirkėjas atleidžiamas nuo pareigos apmokėti pristatymo išlaidas.
 2. Pristatymo kaina priklauso nuo bendros užsakytų Prekių kainos, pristatymo būdo ir mokėjimo būdo. Galutinė pristatymo kaina apskaičiuojama pirmajame Užsakymo internetu pateikimo etape (pirkinių krepšelyje).

Siuntinio svoris ir matmenys neturi įtakos pristatymo kainai!


LP EXPRESS

Bendra užsakytų prekių kaina

Pristatymo išlaidos

Išankstinis mokėjimas

Grynieji pinigai pristatymo metu

0-48,99 EUR

4,49 EUR

4,49 EUR

≥ 49 EUR

Nemokamai

Nemokamai


LP EXPRESS Paštomatai

Bendra užsakytų prekių kaina

Pristatymo išlaidos

Išankstinis mokėjimas

Grynieji pinigai pristatymo metu

0-48,99 EUR

3,49 EUR

-

≥ 49 EUR

Nemokamai

-


Venipak

Bendra užsakytų prekių kaina

Pristatymo išlaidos

Išankstinis mokėjimas

Grynieji pinigai pristatymo metu

0-48,99 EUR

4,49 EUR

-

≥ 49 EUR

Nemokamai

-


Venipak Paštomatai

Bendra užsakytų prekių kaina

Pristatymo išlaidos

Išankstinis mokėjimas

Grynieji pinigai pristatymo metu

0-48,99 EUR

3,49 EUR

-

≥ 49 EUR

Nemokamai

-


Venipak Atsiėmimo punktai

Bendra užsakytų prekių kaina

Pristatymo išlaidos

Išankstinis mokėjimas

Grynieji pinigai pristatymo metu

0-48,99 EUR

3,49 EUR

-

≥ 49 EUR

Nemokamai

-

7 skirsnis
Vartotojų skundai

  1. Pardavėjas atsako Pirkėjui už Prekių atitiktį sudarytai Pardavimo sutarčiai, taip pat už Prekių kokybę, tiek, kiek nurodyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Paprastai Pardavėjas atsako Pirkėjui pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jei parduotos Prekės turi trūkumų, tai yra neatitinka prekėms keliamų kokybės reikalavimų
  2. Pirkėjams taikoma įstatyminė 2 (dviejų) metų Prekių kokybės garantija. Jei paaiškėja, kad Prekės neatitinka kokybės reikalavimų iki Pardavėjo atsakomybės laikotarpio pabaigos, t. y. 2 (dvejų) metų nuo Prekių pristatymo, Pirkėjas privalo savo pasirinkimu pranešti Pardavėjui apie susidariusią padėtį:
   1. užpildydami skundo formą, kurią galima rasti Internetinėje parduotuvėje, adresu https://8a-shop.lt/complaint/form,
   2. išsiųsdami arba asmeniškai įteikdami pranešimą Pardavėjo registruotos buveinės adresu,
   3. išsiųsdami pranešimą Internetinėje parduotuvėje nurodytu Pardavėjo el. pašto adresu,
   4. žodžiu Pardavėjo registruotoje buveinėje.
  3. Užpildęs a punkte nurodytą skundo formą, Pirkėjas el. paštu gaus .pdf formato pranešimą apie skundą, kurį atspausdinęs ir pasirašęs turi pridėti prie siuntinio su grąžintinomis Prekėmis Pardavėjui.
  4. Norėdamas išsiųsti b ir c punktuose nurodytą pranešimą, Pirkėjas gali naudoti formą (šabloną), pridėtą Taisyklių 3 priede, tačiau tai nėra privaloma. Pirkėjas gali pateikti bet kokį kitą nedviprasmišką pranešimą Patvariojoje laikmenoje, kurioje bus nurodyta bent ši informacija:
   1. Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas,
   2. Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, aprašymas, kiek tai yra tinkama tam tikrai rūšiai (pavadinimas, gamintojas, spalva, dydis ir t. t.),
   3. Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, įsigijimo įrodymas,
   4. Prekių neatitikimo aprašymas, defekto pastebėjimo data ir, jei taikoma, kitos skundą pagrindžiančios aplinkybės,
   5. Pirkėjo reikalavimas,
   6. skundo pateikimo data,
   7. Pirkėjo parašas.
  5. Kad Pardavėjas galėtų nuspręsti, ar Pirkėjo skundas yra pagrįstas Pirkėjas privalo nedelsdamas grąžinti Prekes, dėl kurių teikiamas skundas, į Pardavėjo patalpas arba perduoti jas Pardavėjui ar jo įgaliotam asmeniui, kad Pardavėjas galėtų apžiūrėti arba perduoti Prekes, dėl kurių pateiktas skundas, ekspertizei atlikti. Perduotos Prekės turi atitikti pagrindinius higienos reikalavimus. Nekokybiškų Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui(išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo aiškiai pasirinkto kitokio pristatymo būdo nei Pardavėjo iš anksto nurodytas įprastas ir visuotinai priimtinas pristatymo būdas, kuris būtų susijęs su mažesnėmis išlaidomis).
  6. Jei paaiškėja, kad Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas gali reikalauti:
   • neatlygintinai per protingą terminą pašalinti Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti, arba
   • pakeisti Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke.
  7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pašalinti Prekės kokybės trūkumus ar pakeisti Prekę, jeigu neįmanoma pašalinti Prekės kokybės trūkumų ar Prekės pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą, į tai, ar tokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui vartotojui.
  8. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas Prekės nepašalina Prekės kokybės trūkumų, jos nepakeičia arba atsisako tai padaryti, jeigu prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė remontuoti Prekę, jeigu Prekės trūkumas yra esminis, jeigu Pardavėjas pareiškia, ar iš aplinkybių yra aišku, kad ji per protingą terminą nepataisys ar nepakeis Prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui, Pirkėjas įgyja teisę:
   • reikalauti atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
   • nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą Prekės kainą.
  9. Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. Pardavėjo skundų nagrinėjimo procedūra neriboja:
   • Pirkėjo teisė į nemokamą teisinę pagalbą, kurią gali gauti bet kuris vartotojas,
   • galimybę pasinaudoti neteisminėmis skundų nagrinėjimo procedūromis ir apskundimo priemonėmis.

Jei Pardavėjas netenkina Pirkėjo skundo ir šis nesutinka su jo sprendimu, jis gali kreiptis dėl savo teisių gynimo neteismine ar teismine tvarka Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Pirkėjas taip pat neteisminiu būdu gali spręsti ginčus dėl Prekių, per elektroninę ginčų sprendimo platformą (EGS), skirtą vartotojams ir verslininkams, norintiems pasinaudoti neteisminiu ginčų sprendimu, kuriam taikomas 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013.EGS, pasiekiama adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr, yra interaktyvi ir nemokama interneto svetainė, kuria galima naudotis elektroniniu būdu ir kuri yra prieinama visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

8 skirsnis
Prekių grąžinimas, naudojimasis teise atsisakyti sutarties

 1. Atsižvelgiant į 8 skyriaus 12 punkte nurodytas išimtis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 (keturiolika) dienų nenurodydamas priežasčių ir nepatirdamas jokių išlaidų, išskyrus tas, kurios numatytos 8 skyriaus 11 punkte.
 2. 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas atsisakymo nuo sutarties terminas baigiasi po 14 (keturiolikos) dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodė Pirkėjas, fiziškai gauna Prekes.
 3. Pirkėjas informuoja Pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti Nuotolinės sutarties iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Šiuo tikslu Pirkėjas gali:
  • naudoti Taisyklių 2 priede pateiktą standartinę sutarties atsisakymo formą; arba
  • pateikti bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą, informuojantį apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties.
 4. 8 skirsnio 2 dalyje nurodytas sutarties atsisakymo terminas laikomas nepraleistu, jei Pirkėjas išsiuntė pareiškimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties iki šio termino pabaigos.
 5. Įrodinėjimo našta, kad Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties pagal šio skirsnio nuostatas, tenka Pirkėjui.
 6. Pardavėjas grąžina visas iš Pirkėjo gautas sumas, įskaitant Prekių pristatymo išlaidas, nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai buvo informuotas apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties. Pardavėjas atlygina Pirkėjui Prekių pristatymo išlaidas (pigiausio standartinio Prekių pristatymo kainą pagal Taisyklių 6 skyriuje pateiktą kainyną).
 7. Jei Pardavėjas nepasiūlė pats atsiimti Prekės iš Pirkėjo, Pardavėjas gali sulaikyti iš Pirkėjo gautų mokėjimų grąžinimą tol, kol Pardavėjas gaus Prekę į atgal arba Pirkėjas pateiks jo grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.
 8. Pardavėjas grąžins mokėjimą tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojo Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas aiškiai susitarė dėl kitokio grąžinimo būdo, kuris nereikalauja jokių papildomų išlaidų.
 9. Pirkėjas grąžins Prekes arba perduos jas Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam asmeniui jas atsiimti nepagrįstai nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas buvo informuotas apie sprendimą atsisakyti sutarties. Šis terminas laikomas nepraleistu, jei Pirkėjas išsiunčia Prekes nepasibaigus 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.
 10. Grąžinamos Prekės turi būti nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos s, išskyrus atvejus, kai naudojimas buvo būtinas norint patikrinti Prekes. Pirkėjas atsako už bet kokį Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl jos naudojimo daugiau, nei būtina Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį nuo tos dienos, kai jis įgijo fizinį Prekių valdymą arba kai trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodė Pirkėjas, įgijo fizinį Prekių valdymą, ir atsiradusį dėl netinkamo naudojimo, viršijančio tai, kas būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ar veikimui nustatyti.
 11. Pirkėjas apmoka tik tiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių grąžinimu. Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės dėl jų pobūdžio gali būti siunčiamos paštu. Grąžinimo išlaidas Pirkėjas gali apskaičiuoti remdamasis nacionaliniu standartinių paslaugų kainoraščiu dar prieš sudarant Nuotolinę sutartį.
 12. Adresą, kuriuo reikia išsiųsti pakuotę su grąžintomis Prekėmis, rasite šioje nuorodoje: https://8a-shop.lt/faq/noriu-grazinti/.
 13. Pardavėjas nesuteikia 8 skyriaus 1-11 punktuose nurodytos teisės atsisakyti Nuotolinės sutarties šiais atvejais:
  • jei Pardavėjas visiškai suteikė paslaugą su aiškiu Pirkėjo, kuris buvo informuotas prieš pradedant teikti paslaugą, sutikimu, kad Pardavėjui suteikus paslaugą, Pirkėjas netenka teisės atsisakyti sutarties;
  • jei Prekė yra daiktas, individualiai pagamintas pagal Pirkėjo specifikacijas arba poreikius;
  • jei Prekė yra greitai gendanti arba jos galiojimo laikas trumpas;
  • jei Prekės , pristatytos sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo, dėl sveikatos apsaugos ar higienos sumetimų;
  • jei Prekė yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatytos sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  • laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymui, išskyrus prenumeratos sutartis.
 14. Be pažeidimo įstatymo teisės atsisakyti sutarties, kuri apibrėžiama 8 skirsnyje 1–13, pardavėjas savanoriškai siūlo teisėtai grąžinti prekę per 30 dienų nuo jos gavimo laiko. Laikai yra laikomi laikomi išlaikytais, jei vartotojas grąžina prekes kartu su deklaracija, kad jis pasinaudos teise atsisakyti iki trisdešimt dienų. Siekiant įvykdyti savanoriškas grąžinimo teises (po įprasto laikotarpio–14 dienų) vartotojas turi nenaudoti prekės ir grąžinti komplekte, pradinėje ir nepablogėjusioje būklėje, be nešvarumų ar pažeidimų ir originalioje pakuotėje (jei buvo). Savanoriškas grąžinimo teisė nieko taip neapriboja įstatymo teisės atsisakyti sutarties, kuri išlieka nepažeista. Iki įstatymo teisės atsisakyti sutarties laiko pabaigos taikomos tik įstatymo sąlygos susijusios su teise. Savanoriškos grąžinimo teisės netaikomos dovanų kortelėms arba atstumo sutartims, kai to reikalauja 8 skirsnyje 13 dalyje nustatyti atvejai.

9 skirsnis
Nuomonių skelbimas ir dalijimasis jomis Internetinėje parduotuvėje

 1. Pardavėjas, kaip elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalį, leidžia skelbti nuomones apie Internetinės parduotuvės komerciniame pasiūlyme esančias Prekes.
 2. Nuomonių skelbimas yra savanoriškas ir reiškia paslaugos gavėjo sutikimą, kad kiti paslaugos gavėjai, naršantys Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjas, galėtų laisvai susipažinti su jų nuomonių turiniu. Nuomonės paskelbiamos Pardavėjo interneto svetainėje šalia Prekių, su kuriomis jos susijusios, aprašymų per 7 (septynias) dienas ir nuo jų paskelbimo, skelbiamos neribotą laiką.
 3. Paskelbtose nuomonėse negali būti neteisėto turinio, kuris:
  • pažeidžia trečiųjų šalių (įskaitant juridinius asmenis) teises,
  • kursto neapykantą ar smurtą,
  • yra įžeidžiantis, neteisėtas, prieštaraujantis gerai praktikai ir socialinėms normoms,
  • prieštarauja Pardavėjo interesams (nesąžininga konkurencija).
 4. Pardavėjas pasilieka teisę neskelbti visos nuomonės ar jos dalies, jei jos turinys gali pažeisti šių Taisyklių nuostatas arba galiojančius įstatymus.

10 skirsnis
Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skundų nagrinėjimo tvarka

 1. Pardavėjas pareiškia, kad dės visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą ir saugų Internetinės parduotuvės ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų veikimą.
 2. Paslaugų gavėjas gali pranešti apie paslaugų teikimo sutrikimus, trūkumus ar pertrūkius:
  • išsiųsdami arba asmeniškai įteikdami pranešimą Pardavėjo registruotos buveinės adresu;
  • išsiųsdami pranešimą Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu;
  • žodžiu, Pardavėjo registruotoje buveinėje.
 3. Paslaugų gavėjas gali pateikti bet kokį kitą nedviprasmišką pranešimą Patvariojoje laikmenoje, kurioje bus nurodyta bent ši informacija:
  • skundo teikėjo vardą, pavardę ir adresą;
  • nustatytas veikimo sutrikimas, jei jis atitinka veikimo sutrikimo tipą ir jo nustatymo datą;
  • skundo pateikimo data;
  • skundo teikėjo parašas.
 4. Jei Paslaugų gavėjas skundą siunčia el. paštu, jis turi duoti sutikimą, kad Pardavėjas tvarkytų jo el. pašto adresą.
 5. Pardavėjas įsipareigoja per protingą terminą ištaisyti visus pasitvirtinusius trūkumus, apie kuriuos pranešė Paslaugų gavėjai.

11 skirsnis
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas

 1. Vykdydamas įstatyminę pareigą, Pardavėjas informuoja, kad pagal 2015 m. rugsėjo 11 d. Lenkijos Respublikos Elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymą, kaip elektroninės ir elektros įrangos platintojas, jis privalo nemokamai surinkti įrangos atliekas iš namų ūkių, kurias Pirkėjas atsiųs arba pristatys asmeniškai į Pardavėjo registruotą buveinę.
 2. Įrangos atliekos gali būti grąžinamos, jei:
  • naudota įranga yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias funkcijas kaip ir parduota įranga;
  • įrangos atliekos yra sukomplektuotos (nekomplektine įranga laikoma tokia įranga, kurioje nėra esminių, atsižvelgiant į įrangos, kuriai ji buvo sukurta, paskirtį, sudedamųjų dalių, mazgų ir eksploatacinių medžiagų, kurios yra įrangos, iš kurios buvo sukurta įrangos atliekos, dalis šios įrangos pateikimo į rinką dieną).
 3. Pardavėjas informuoja, kad jis, kaip elektroninės ir elektros įrangos platintojas, tiekdamas Pirkėjui buitinę įrangą, privalo nemokamai priimti iš buitinių vartotojų naudotą įrangą šios įrangos pristatymo vietoje, jei naudota įranga yra to paties tipo ir atlieka tas pačias funkcijas kaip ir pristatyta įranga.
 4. Pardavėjas gali atsisakyti priimti naudotą įrangą, kuri dėl savo užterštumo kelia grėsmę naudotą įrangą priimančių asmenų sveikatai ar gyvybei. Tokiu atveju naudotos įrangos savininkas perduoda naudotą įrangą naudotos įrangos surinkėjui (atliekų surinkėjui, turinčiam teisę surinkti naudotą įrangą) arba perdirbimo įmonės operatoriui.
 5. Kartu Pardavėjas pareiškia, kad jis yra registruotas kaip subjektas, pateikiantis į rinką elektros įrenginius, kaip apibrėžta visuotinai taikomuose teisės aktuose, ir kad jis yra įregistruotas Lenkijos Respublikos gaminių, pakuočių ir atliekų tvarkymo duomenų bazėje numeriu 000002883.

12 skirsnis
BDAR informacija

 1. Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamento 2016/678 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2006 m., Nr. 119) (toliau - BDAR) 13 straipsniu, Pardavėjas informuoja, kad: Duomenų valdytojas yra: „Snap Outdoor Sp. z o.o", kurios registruota buveinė yra Glivicuose 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, kontaktiniai duomenys: tel. +48 (32) 706 14 10, el. pašto adresas; [email protected].
 2. Privatumo politika pasiekiama adresu: https://8a-shop.lt/privatumo-politika. Slapukų politika pateikiama adresu: https://8a-shop.lt/slapuku-politika.
 3. GDPR informacinius straipsnius galima rasti adresu: https://8a-shop.lt/privatumo-politika.
 4. Duomenų Apsaugos Inspektoriaus kontaktai: [email protected]

13 skirsnis
Baigiamosios nuostatos

 1. Internetinės parduotuvės interneto svetainėje skelbiama informacija apie prekes (ypač prekių aprašymai, techninės specifikacijos, kainos), kuri buvo išversta iš originalo kalbos versijos naudojant algoritmus ir programinę įrangą, naudojančią dirbtinį intelektą, nėra pasiūlymas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso prasme, o laikoma kvietimu sudaryti sutartį.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninio pašto serverių administratoriai blokuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamus laiškus, o Pirkėjo naudojamame kompiuteryje įdiegta programinė įranga ištrina ir blokuoja laiškus.
 3. Taisyklėse neaptartais klausimais taikomos Lietuvos Respublikos teisės nuostatos, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą.
 4. Visi Prekių pavadinimai Internetinėje parduotuvėje naudojami identifikavimo tikslais ir gali būti saugomi pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos patentų įstatymo nuostatas.
 5. Taisyklės visą laiką nemokamai prieinamos Internetinės parduotuvės (https://8a-shop.lt/taisykles) pagrindiniame puslapyje ir Pirkinių krepšelyje (prieš sudarant sutartį) esančioje aktyvavimo nuorodoje. Taisykles galima atsispausdinti arba išsaugoti šį dokumentą kaip skaitmeninį failą.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles su sąlyga, kad tokie pakeitimai neturės įtakos asmenų, pateikusių Užsakymus ar sudariusių sutartis (pardavimo ar elektroninių paslaugų teikimo) iki minėtų pakeitimų įsigaliojimo, teisėms.

 

Priloge: