top

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

1 str. Bendrosios nuostatos

 1. Šioje Politikoje paaiškinama, kaip renkame ir naudojame asmeninę informaciją pagal pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų ir panaikinančio direktyvą 95/46 /EB (toliau – BDAR), BDAR tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679.
 2. Asmens duomenų administratorius

  „Snap Outdoor“ Sp. z o.o, įsteigta Glivicėse, ul. Bojkowska 92c, kuri valdo internetinę parduotuvę 8a-shop.lt, veikiančią adresu https://www.8a-shop.lt.

 3. Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

  Su duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu galima susisiekti siunčiant laišką nurodytu adresu, pateikiant nuorodą „duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui“ arba el. pašto adresu [email protected].

  Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis visais asmens duomenų tvarkymo ir su duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo klausimais.

2 str. Turimos teisės

 1. Galimybė pasinaudoti teises, t. y. teisę reikalauti susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę perduoti duomenis, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, priklauso nuo teisinių pagrindų, kuriais grindžiamas konkretus tvarkymas, o taip pat kaip duomenų tvarkymo tikslo ir būdo, neperžengiant https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Duomenų administratorius nėra įpareigotas vykdyti teises, kiekvienu atveju ir tokiu pačiu mastu. Prašymą vykdyti teisę galima pateikti šiuo adresu: [email protected].

 2. Atsakymas į paklausimą yra dokumentuojamas 3 metų laikotarpiui, kad būtų dokumentuotas mūsų įsipareigojimų pagal įstatymus vykdymas. Šis laikotarpis prasideda tada, kai pateikiame Jums galutinį atsakymą.

 3. Jei tvarkymas grindžiamas 6 str. 1 d. a punktu arba 9 str. 2 d. a punktu – sutikimu tvarkyti asmens duomenis, yra teisė bet kada atšaukti sutikimą nedarant poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo duotas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui;

 4. Yra teisė pateikti skundą priežiūros institucijai, sprendžiančiai asmens duomenų apsaugą gyvenamosios vietos valstybėje narėje, darbo vietoje arba tariamo pažeidimo vietoje.

  Priežiūros institucija Lenkijoje:
  Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas (ADATP)
  Adresas: Stawki 2, 00-193 Varšuva
  Telefonas: 22 860 70 86

  Kitų Valstybių institucijos:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

3 str. Asmens duomenų apsauga

 1. Glivicių „Snap Outdoor“ Sp. z o.o. taiko technines ir organizacines priemones, užtikrinančias asmens duomenų tvarkymo apsaugą, atitinkančią pavojų ir duomenų kategorijas, ir ypač apsaugo asmens duomenis.

 2. Prieiga prie asmens duomenų turi tik įgalioti juos tvarkyti asmenys ir asmenys, kurie yra įpareigoti šiuos duomenis laikyti konfidencialiais. Visi subjektai, kuriems sutarties pagrindu patikėta tvarkyti asmens duomenis, privalo juos apsaugoti naudodami atitinkamas saugumo priemones ir bus įpareigoti neperduoti Jūsų duomenų be mūsų sutikimo ir žinios.

 3. „Snap Outdoor“ Sp. z o.o. deda visas pastangas, kad būtų užtikrintos visos fizinės, techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos nuo atsitiktinio ar tyčinio sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, naudojimo ar prieigos prie jų priemonės, laikantis visų galiojančių teisės aktų.

4 str. Informacinės sąlygos dėl asmens duomenų rinkimo

 1. Užsakymų vykdymas

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas
   Asmens duomenys, tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. b, c punktais – sutarties vykdymas ir atsiskaitymas, sąskaitų faktūrų išrašymas, skundų nagrinėjimas, bei BDAR 6 str. 1 d. f punktu – teisinis interesas išieškoti ir užtikrinti pretenzijas.

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis
   Duomenys bus tvarkomi sandorio sutarties galiojimo laiką, iki atsiskaitymo bei pretenzijų pateikimo senaties terminą, jeigu tokių duomenų tvarkymas bus būtinas reikalavimams pareikšti arba vykdyti, o taip pat apsiginti nuo tokių reikalavimų.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti savo asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų teikimas yra privalomas pagal teisės aktus, likusioje srityje yra savanoriškas, atsisakymas pateikti duomenis siejamas su užsakymo įvykdymo negalėjimu. Duomenų teikimas yra įstatyminė sąlyga.

   

 2. Kliento registracija

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas
   Asmens duomenys tvarkomi kliento registracijos tikslais pagal BDAR 6 str. 1 d. a, b punktus.

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus tvarkomi
   Asmens duomenys bus tvarkomi iki prašymo ištrinti kliento paskyrą, o paskyros neveikimo atveju – per 3 metus nuo paskutinio veiksmo.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Registracija ir asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius pateikti duomenis neįmanoma užsiregistruoti.

   

 3. Nuomonės pateikimas

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas
   Asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti nuomonę dėl užsakymo vykdymo remiantis BDAR 6 str. 1 d. a punktu.

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus tvarkomi
   Asmens duomenys bus tvarkomi iki prašymo ištrinti kliento paskyrą, o paskyros neveikimo atveju – per 3 metus nuo paskutinio veiksmo.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų pateikimas yra savanoriškas, atsisakymas pateikti duomenis neleidžia pateikti nuomonės.

   

 4. Dalyvavimas konkursuose

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas
   Asmens duomenys tvarkomi pagal dalyvavimą konkurse BDAR 6 str. 1 d. a punkto bei BDAR 6 str. 1 d. c punkto pagrindu.

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Asmens duomenys tvarkomi iki konkurso įvykdymo, atsižvelgiant į archyvavimo terminus, numatytus atskiruose teisės aktuose.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų pateikimas yra savanoriškas, atsisakymas pateikti duomenis neleidžia dalyvauti konkurse.

   

 5. Naujienlaiškių siuntimas

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas:
   Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. a punktu, kad būtų galima atlikti užsakytą Naujienlaiškio paslaugą, teikiamą elektroniniu būdu sutikimo pagrindu.

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Administratorius tvarkys asmens duomenis tol, kol prenumeratorius atsisako Naujienlaiškio paslaugos.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų pateikimas yra savanoriškas, atsisakymas pateikti duomenis neleidžia gauti naujienlaiškio.

   

 6. Priminimas apie paliktą krepšelį

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas:

   • BDAR 6 str. 1 d. b punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, kai pirkimo nebaigimo priežastis buvo techniniai sunkumai, pavyzdžiui, sistemos klaida arba mokėjimo klaida.
   • BDAR 6 str. 1 d. f punktas - tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų interesų, kurių siekia duomenų valdytojas arba trečioji šalis, siekiant padėti užbaigti pirkimą arba padėti priimti sprendimą, pateikiant reikiamas informacijas.

   Aukščiau nurodytu tikslu naudojamas el. pašto adresas, gautas iš naujienlaiškio duomenų bazės.

    

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis ir kitiems subjektams pagal 5 str. „Duomenų gavėjai“.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Administratorius tvarkys asmens duomenis tol, kol prenumeratorius atsisakys Naujienlaiškio paslaugos.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių vykdymo principus yra išdėstyta 2 str. „Turimos teisės“.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų pateikimas yra savanoriškas, duomenų pateikimo atsisakymas susijęs su negalėjimu gauti pranešimo apie paliktą pirkinių krepšelį.

   

 7. Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas:
   Asmens duomenys bus tvarkomi rinkodaros tikslais, remiantis sutikimu pagal BDAR 6 str. 1 d. a punktą, atsižvelgiant į 2002 m. liepos 18 d. įstatymo dėl elektroninių paslaugų teikimo 172 str. ir 10 str. nuostatas.

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus atšauktas sutikimas tvarkyti duomenis.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų teikimas yra savanoriškas, sutikimo nedavimas neleis siųsti informacijos rinkodaros tikslais.

   

 8. Kontaktinė forma

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas:
   Asmens duomenys tvarkomi korespondencijos tvarkymui, įskaitant grįžtamojo ryšio teikimą. Tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 d. f punktas (teisėtas interesas: galimybė atsakyti į užduotą klausimą ir suteikti grįžtamąjį ryšį).

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Asmens duomenys bus tvarkomi susirašinėjimo ir archyvavimo srities teisės aktų reikalaujamą laikotarpį

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų pateikimas reikalingas tokiu mastu, koks būtinas norint gauti atsakymą į užduotą klausimą arba galimoms problemoms spręsti.

   

 9. Bendravimas el. paštu

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas
   Asmens duomenys tvarkomi korespondencijos tvarkymui, įskaitant grįžtamojo ryšio teikimą. Tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 d. f punktas (teisėtas interesas: galimybė atsakyti į užduotą klausimą ir suteikti grįžtamąjį ryšį).

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Asmens duomenys bus tvarkomi susirašinėjimo ir archyvavimo srities teisės aktų reikalaujamą laikotarpį

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes
   Duomenų pateikimas reikalingas tokiu mastu, koks būtinas norint gauti atsakymą į užduotą klausimą arba galimoms problemoms spręsti (el. pašto adresas).

   

 10. Atstovaujančių ir bendradarbiaujančių asmenų duomenų tvarkymas

   

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkymo teisinis pagrindas
   Vykdant verslą gali būti tvarkomi rangovų, įskaitant partnerius, darbuotojus, teisėtai paskirtus atstovus, bei aukščiau minėtų rangovų atstovų ir įgaliotinių, įskaitant atskleistus kontaktinius asmenis, duomenys. Duomenis gali teikti tiesiogiai rangovai arba jų vardu veikiantys asmenys, duomenų pavyzdžiai yra:

   • vardas ir pavardė, rangovo pavadinimas, vykdomos veiklos adresas ir kiti korespondencijos adresai;
   • registracijos numeriai atitinkamuose registruose;
   • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas);
   • duomenys apie statusą rangovo struktūroje (pvz., funkcija, pareigos, įgaliojimų apimtis).

   Duomenys tvarkomi remiantis šiais teisės aktais:

   • BDAR 6 str. 1 d. b punktas, kai šių duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties vykdymui ir iš tokios sutarties kylantiems įsipareigojimams įvykdyti (pvz., vardas ir pavardė, kontaktiniai ir registro duomenys).
   • BDAR 6 str. 1 d. c punktas, kai šiuos duomenis tvarkyti bus būtina vykdant teisės aktuose numatytus įsipareigojimus.
   • BDAR 6 str. 1 d. f punktas, siekiant įgyvendinti teisėtus interesus, tokie teisėti interesai yra ypač:
    • nuolatinio bendravimo ir atsiskaitymų vedimas;
    • korespondencijos vedimas vykdomos ūkinės veiklos srityje;
    • asmenų, veikiančių mūsų rangovų vardu, tapatybės tikrinimas;
    • pretenzijų, kylančių iš vykdomos veiklos, nustatymas, tyrimas ir apsauga bei apsauga nuo tokių pretenzijų – laikotarpiu, atsižvelgiant į atskirų pretenzijų pasibaigimo terminus.

     

  2. Informacija apie asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas
   Asmens duomenys prieinami pagal teisės aktus įgaliotiems subjektams, tiems subjektams, su kuriais sudaromos sutartys dėl pavedimo tvarkyti asmens duomenis, ir kitiems subjektams pagal 5 str. Duomenų gavėjai.

  3. Laikotarpis, kuriuo asmens duomenys bus saugomi
   Asmens duomenys tvarkomi tikslo vykdymo laikotarpiu dokumentuose, patvirtinančiuose imamus veiksmus bei sandorius, pagal imamą ekonominę veiklą.

  4. Turimos teisės
   Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę ištaisyti asmens duomenis, teisę ištrinti duomenis – pasibaigus archyvavimo terminams, apriboti tvarkymą, teisę perkelti duomenis. Išsami informacija apie duomenų subjektų teisių įvykdymo principus yra išdėstyta 2 str. Turimos teisės.

  5. Informacija apie pareigą pateikti duomenis ir jų nepateikimo pasekmes

   

 11. Slapukai („Google“, pakartotinis taikymas, statistinė veikla, įskaitant duomenų analizę ir profiliavimą, interneto svetainės rodymas)
  Informaciją rasite mūsų slapukų politikoje.

5 str. Duomenų gavėjai

„Snap Outdoor“ Sp. z o.o.. įsteigta Glivicėse, teikia Jūsų asmens duomenis tik tokiems subjektams ir organizacijoms, kurie juos saugo ir veikia pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus. Jūsų duomenys gali būti perduoti šiems gavėjams:

 1. Atskiriems duomenų administratoriams arba bendriems administratoriams:

  1. pašto operatoriams, kurjeriams ir tiekėjams, kai tai būtina vykdant Jūsų užsakymo pristatymą;

  2. subjektams, vykdantiems konsultavimo ir audito veiklą;

  3. elektroninius mokėjimus ar mokėjimo korteles aptarnaujantiems subjektams tiek, kiek tai būtina Kliento vykdančiam mokėjimui tvarkyti, taip pat galimo sumokėtų sumų grąžinimo tvarkymui (kai Jūs atsisakysite pirkimo sutarties). Visų pirma, informaciją apie mokėjimo sumą perduodame pasirinktam mokėjimo paslaugų teikėjui. Daugiau informacijos apie mokėjimo paslaugų teikėjo vykdomą duomenų tvarkymą bei jo kontaktinius duomenis galima rasti informaciniuose tekstuose duomenų įvedimo ekrane arba mokėjimo paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje:

    

  4. subjektams ar institucijoms, įgaliotoms juos gauti pagal galiojančius teisės aktus, pvz., teisėsaugos institucijos, jei prašo pateikti duomenis, tinkamu teisiniu pagrindu (pvz., vykstančio baudžiamojo proceso poreikiams);

  5. Trusted Shops Poland Sp. z o.o ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel.: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Tarptautinė būstinė: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Kolonia, Niemcy Tel.: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://www.trustedshops.com/legal/privacy dėl nuomonių skelbimo.

   

 2. Duomenų tvarkytojams:

  1. specializuotiems paslaugų teikėjams iš internetinės rinkodaros sektoriaus, kurie mūsų vardu tvarko Jūsų duomenis (pseudoniminiai profiliai, naudojantys slapukų technologiją ir pan.) rinkodaros komunikacijos reklamos tinkluose tikslais;

  2. paslaugų teikėjams, tiekiantiems administratoriui techninius ir IT sprendimus, dėl kurių galima vykdyti internetinės parduotuvės veiklą ir per ją teikiamas paslaugas (ypač kompiuterių programinės įrangos teikėjai, el. pašto ir prieglobos paslaugų teikėjai);

  3. paslaugų teikėjams, tiekiantiems administratoriui logistikos sprendimus;

  4. kitiems subjektams, jeigu tai bus su Jumis suderinta.

  5. Tiekėjai („Google“ LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, JAV).

   

6 str. Perdavimas į trečiąsias šalis

 1. Išskyrus Politikoje aprašytus atvejus, Jūsų asmens duomenų neperduodame gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Dėl šiame dokumente aprašytų duomenų apdorojimo tipų duomenys perduodami į „Google“ LLC serverius. Kai kurie iš šių serverių yra JAV. Tiekėjas „Google“ LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

 2. Jei perduodame asmens duomenis gavėjams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, tai daroma tik tuo atveju, jei Europos Komisija patvirtino atitinkamą duomenų apsaugos lygį šios trečiosios šalies atžvilgiu, dėl atitinkamo duomenų apsaugos lygio buvo susitarta su duomenų gavėju (pvz., naudojant standartines ES sutartinių susitarimų sąlygas) arba jei gavome Jūsų sutikimą tai daryti.

7 str. Baigiamosios nuostatos

 1. Jei turėtumėte bet kokių klausimų, prieštaravimų ar abejonių dėl šios Politikos turinio ar asmens duomenų tvarkymo būdo, taip pat nusiskundimų šiais klausimais, praneškite mums el. paštu arba telefonu.

 2. Savo ruožtu dėkojame už pasitikėjimą ir dėsime visas pastangas, kad Jūsų duomenys būtų saugūs ir kad tvarkytumėme juos pagal galiojančius teisės aktus.